Sunday, October 31, 2010

శంఖు లోంచి వస్తే తీర్థం... చెంబు లోంచి పోస్తే గంగ!

శంఖు లోంచి వస్తే తీర్థం
చెంబు లోంచి పోస్తే గంగ!
కొంతమంది చెప్తే చెత్త కూడా గొప్పగా కనిపిస్తుంది.
మరి కొంత మంది చెప్తే... వజ్రాల కుప్ప కూడా మట్టి దిబ్బలా కనిపిస్తుంది.
అందుకేనేమో పెద్దలన్నారు...
శంఖు లోంచి వస్తే తీర్థం,చెంబు లోంచి పోస్తే గంగా అని!
కుటుంబమే ప్రపంచంగా ఉన్నప్పుడు...
ఇంట్లో వాళ్లు దెయ్యం గురించి చెప్పినా వేదమే.
ప్రపంచమంతా కుటుంబమయ్యాక...
ప్రపంచం చెప్పే  ప్రతి సోదీ శాస్త్రమే.
...మనలో చాలా మందికి ఉంటుందీ అంటు రోగం
అంటుకునే రోగం...
ఎవర్ని అంటుకుంటే వాళ్ల మాటలను సూక్తులుగా వల్లే వేస్తుంటాం.
ఇక మన జీవన అనుభవ ప్రమాణాలను...
మన విజ్ఞత, విజ్ఞానాలను మరచిపోయి,
కొత్త బాకా ఊదుతాం.
అమ్మా, నాన్నా, తాతా, అత్తా
అందరూ చెప్పినవీ ఆ బాకాలో కొట్టుకుపోతాయి.
కొండొకచో...ఇంట్లో వాళ్లు చెప్పిన దాని కన్నా
బయటి వాళ్లు చెప్పినప్పుడు తు.ఛ. తప్పకుండా పాటిస్తాం.
నిన్నటి దాకా శంఖు అయిన కుటుంబం...
నేడు చెంబుగా మిగిలి పోతుంది.
తర్వాతేముందీ...ఇంక మన చెంబులోని నీళ్లను...
వేరే వాళ్ల శంఖుల్లో పోసుకుని,
కళ్లకద్దుకుని గుటకేస్తాం - సొంత చైతన్యాన్ని అటకెక్కిస్తాం!!
{ నా brothers...బయట ప్రతి వాడూ చెప్పే శంఖు screenplaysకు... పడిపోతుంటారు...
నేనెన్ని dialogues చెప్పినా...ప్చ్ ... no use... చెంబులో గంగలా అయిపొయింది నా పరిస్థితి!!!
So...నా లాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే...friends....
be a shankhu, not a chembu...okay!!
సలహా: చెప్పడమన్నా మానేయ్యండి...లేదా వినే వాళ్లనన్నా మార్చండి!
ప్రపంచం విశాలమయ్యింది...వెళ్లిపోండి.
ఎక్కడో ఓ చోట శంఖు పిలేసు మీ కోసం ఎదురు చుస్తూ ఉంటుంది....}

Sunday, October 24, 2010

Girls are Angels on the Earth:

Girls are Angels on the Earth:


-Forward it Every Angel you know and every guy-
-So they can value all the Angels in their life-

Girls grow up listening to fairy tales.
And they are princess of their parents.
They realize slowly that
life is not a fairytale...and 
compromise with their lives 
just for an unknown person and his family,
leaves behind everything their family, friends, wishes.  
They find tears to be their best friends and guys call girls..
"All time crying dolls"...
Lucky are the guys
who don't have to leave anything
and who live a life given by their mom, sister and wife!!

...Thats why Girls are Angels on the Earth:

                                 ...Forward it...


Sunday, October 17, 2010

Why do we...

Why do we ask sorry 
even when we are not wrong?
Why do we bend ourselves
in front of the person we care?
Why do we feel pleasure
in hurting the one we like?
Why do we get consoled only when
we cry on their shoulders,
who made us to cry?
Because...
Some pains are 
more enjoyed than happiness!
Some relations are 
more important than ego!
Some defeats are
more triumphant than victory!
Some moments are
more precious than breath!!

Sunday, October 10, 2010

భయం సిగ్గుపడాల్సిన విషయం కాదు

భయం సిగ్గుపడాల్సిన విషయం కాదు

భయాన్ని శక్తిగా మలచుకోవాలి:

భయం...అంటే ప్రతి ఒక్కరికీ భయమే.
ధైర్యంగా ఉండాల్సిన ఎన్నో సందర్భాల్లో అది మనల్ని వెంటాడి వేధిస్తుంది.
పదుగురిలో నగుబాటు పరుస్తుంది. 

కానీ భయం అనేది కూడా ఓ సహజ లక్షణమే.
కొందరికి చీకటంటే భయం
కొందరికి నీళ్లంటే భయం
కొందరికి నిప్పంటే భయం
కొందరికి కప్ప అంటే భయం
కొందరికి పామంటే భయం
కొందరికి కుక్కంటే భయం
ఎందుకో కానీ అందరికీ సాటి మనుష్యులంటే మరీ భయం!
మాట్లాడాలంటే భయం, స్టేజ్ ఎక్కితే భయం, 
ఎక్జామ్స్ అంటే భయం, జబ్బులంటే భయం,
కష్ట పడటమంటే భయం...
....మనిషి సుఖ జీవన ప్రయాణంలో 
బాధ కలిగించే ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలంటే మనిషికి భయం.
ఆలా భయం ఉండటం కూడా రీజనబులేగా!

మరి సహజంగా కలిగే భయానికి భయపడటం, సిగ్గుపడటం ఎందుకు?
దాన్ని సమూలంగా అనుభూతించీ, మూలాల్లోకి వెళ్లి స్స్వస్థత పరచుకోవాలి. 
దేని పట్ల అయితే భయం ఉందో దాని పట్ల ఆ భయాన్ని శక్తిగా మార్చుకోవాలి. 
ఆ శక్తిని భయాన్ని జయించడానికి వాడాల్సిన పని లేదు.
ఆ శక్తిని ఆ విషయాన్ని జయించడానికి వాడాలి:
మనకు నీళ్లంటే భయం కదా అని కళ్ళు మూసుకుని,
భయాన్ని జయించాలని తపస్సు చేస్తే భయాన్ని జయించలేము.
ఆ భయాన్ని శక్తిగా కూడదీసుకుని, నీళ్ళల్లో దిగి ఈత నేర్చుకుంటే 
నీళ్లంటే ఉన్న భయం automaticగా పోతుంది.  
ఎప్పుడయితే కష్టం...అనుకున్న దాన్ని సాధిస్తామో...
అప్పుడిక మన భయాలు ఎండుటాకుల్లా గాలికి ఎగిరిపోతాయి.


నిజానికి...దేని పట్లా మనకు భయమంటూ లేకపోతే...
మనం దేన్నీ సాధించం. ఏ శక్తీ మనలో ఉండదు.
రేపటికి అన్నం ఉండదనే భయంతో ఈ రోజు సంపాదిస్తాం.
రేపు ఏం జరుగుతుందో అన్న భయం తోనే మనిషికి వినూత్న ఆవిష్కరణలు సాధ్య పడ్డాయి.
So...భయ పడదాం బాగుపడదాం.
అంతే గానీ భయానికి సిగ్గు పడటం మానేద్దాం.

భయం సిగ్గుపడాల్సిన విషయం కాదు,
భయం శక్తిగా మార్చుకోవలసిన అంశం!Sunday, October 3, 2010

Mother Woman...The best lines ever said by a Man...
"I was born... 
A Woman was ther to hold me, 
my Mother!
I grew as a child... 
A Woman was there to care for me 
and play with me,
my Sister!
I went to school...
A Woman was there to help me learn, 
my Teacher!
I became depressed when I lost...
A Woman was there to offer a shoulder, 
my Girl friend!
I needed company, compatibility and love...
A Woman was there for me, 
my Wife!
I became tough...
A Woman was there to melt me, 
my Daughter!
...When I will die...
A Woman will be there to absorb me in, 
My Mother Land!"

(If you are a Man, value every Woman. 
And, if you are a Woman, be proud to be one...)